หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Wed, 18 November, 2015 1:58 PM
 
  วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรมนำความรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
  
 
   ข่าวสารทั่วไป
 
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
      ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์    
     
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ แหลมผักเบี้ย    
     
   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทวารวดีกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน    
 
 
 
 
 
   ภาพกิจกรรม
 
     
 
 พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีประดับเข็ม พิธีไหว้ครู 11 มิถุนายน 2558
   
  โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
         ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
 
     
    รางวัลด้านวิชาการและกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558