Slide 02
Slide 03
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แจ้งเปิดสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยื่นเอกสารมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
แนวทางการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา)
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร. นร.ชั้น ม.4. ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
      ใบสมัครเข้าศึกษาต่อรอบปกติ
การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงปิดภาคเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
 
รูปภาพกิจกรรม
 
 
 
 
     
 
ขอแสดงความยินดีกับนายกิติชัย เจริญศรี