หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Wed, 18 May, 2016 3:26 PM
 
  วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรมนำความรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
  
 
   ข่าวสารทั่วไป
 
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
   
   
   
   
   
     
     
     
 
 
 
 
 
   ภาพกิจกรรม
 
     
 
 พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีประดับเข็ม พิธีไหว้ครู 11 มิถุนายน 2558
   
  โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
         ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
 
     
    รางวัลด้านวิชาการและกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558  
     
    ชมนิทรรศการ "รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 3"
          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558